பழனி மலையில் குருபூஜையன்று நடைபெற்ற அபிஷேக வழிபாடு