ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை

1 / 11
ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை
2 / 11
ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை
3 / 11
ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை
4 / 11
ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை
5 / 11
ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை
6 / 11
ஸ்ரீ வாஞ்சியம் வாஞ்சிநாதர் கோயில் மகா கும்பாபிஷேக விழா சொக்கநாதர் பூஜை
7 / 11
தை அமாவாசை அபிராமி பட்டர்: அமாவாசையை பௌர்ணமியாக மாற்றிய நிகழ்வு
8 / 11
தை அமாவாசை அபிராமி பட்டர்: அமாவாசையை பௌர்ணமியாக மாற்றிய நிகழ்வு
9 / 11
தை அமாவாசை அபிராமி பட்டர்: அமாவாசையை பௌர்ணமியாக மாற்றிய நிகழ்வு
10 / 11
தை அமாவாசை அபிராமி பட்டர்: அமாவாசையை பௌர்ணமியாக மாற்றிய நிகழ்வு
11 / 11
தை அமாவாசை அபிராமி பட்டர்: அமாவாசையை பௌர்ணமியாக மாற்றிய நிகழ்வு