திருமயிலை கபாலீச்சரத்தில் கனு உற்சவத்தை முன்னிட்டு அன்னை ஸ்ரீகற்பகாம்பிகை திருவீதி புறப்பாடு

1 / 12
2 / 12
3 / 12
4 / 12
5 / 12
6 / 12
7 / 12
8 / 12
9 / 12
10 / 12
11 / 12
12 / 12